OB会 井上会長の挨拶
民主党から参議院議員に当選された水戸氏の挨拶
現役の女子マネージャー
当日参加のOB
OBと現役